Wi-Fi ierīkošanas pakalpojums ietver visu nepieciešamo pieslēguma tehniku, lai Jūsu uzņēmums un Jūsu klienti varētu pieslēgties WiFi internetam

Piedāvājam dažādus Wi-Fi risinājumus atkarībā no jūsu vajadzībām.

Ierīkojam un apkalpojam visu veidu Wi-Fi tīklus. Varam konsultēt par izdevīgākā risinājuma izvēli kā arī faktoriem, kas var dažādi ietekmēt Wi-Fi signālu un tā kvalitāti.

Populārākais un zināmākais Wi-Fi veids ir Wi-Fi piekļuves punkti. Tie tiek izmantoti lai pieslēgtos internetam ar portatīvo datoru, planšetdatoru, mobilo telefonu un citām ierīcēm kas atbalsta Wi-Fi izmantošanu. Wi-Fi piekļuves punkti pārsvarā tiek izmantoti telpās kur ir daudz portatīvo ierīču, ir nepieciešams pastāvīgs interneta savienojums visā uzņēmuma teritorijā vai ir apgrūtināta klasiskā (ar vadiem) datortīkla ierīkošana.

Piemērots uzņēmumiem, kuriem svarīgi nodrošināt saviem apmeklētājiem un klientiem iespēju izmantot internetu.

Jūsu klientu un apmeklētāju apmierinātība uzlabojas, ja ir iespēja izmantot ātru bezvadu Internetu, kas ir augstākas kvalitātes, salīdzinot ar mobilā Interneta pakalpojumiem.

Mazāk zināms, bet dažkārt ļoti izdevīgs risinājums ir Wi-Fi savienojuma izveide ar virziena antenām starp attāliem punktiem tiešās redzamības zonā. Šādi ir iespējams nodrošināt datortīkla savienojumu vietās uz kurieni interneta kabeļus ir neiespējami vai nerentabli aizvilkt. Tās var būt dažādas attālas noliktavu telpas uzņēmuma teritorijā, videonovērošanas kameras teritorijas otrā malā, vai arī kaimiņu māja, gadījumā kad stabils interneta pieslēgums pieejams tikai vienā vietā.