Distances līgums

SIA "IT Consulting Group", vienotais reģistrācijas numurs 40203014005, juridiskā adrese Gaiļezera iela 15-4, Rīga, LV-1079, Latvija, tās pārstāvja Andra Jura personā, kurš darbojas uz pilnvaras pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs no vienas puses

un

Hostinga lietotājs, kurš ir nosūtījis pieteikuma e-pastu IT Consulting Group administrācijai, turpmāk tekstā Pasūtītājs, vienojas par sekojošo:

1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs nodrošina Interneta domēna, e-pasta un Interneta mājas lapas izvietošanu un uzturēšanu uz Izpildītāja serveriem, turpmāk tekstā - Pakalpojumi, saskaņā ar šo līgumu.

2. PAKALPOJUMA SNIEGŠANA UN SAŅEMŠANA

Izpildītāja tiesības un pienākumi:

    2.1. Izpildītājs apņemas ierīkot Pakalpojumus 5 darba dienu laikā.
    2.2. Izpildītājs garantē nepārtrauktu pieeju pasūtītajiem Pakalpojumiem 7x24 stundu režīmā Interneta tīklā, izņemot gadījumus, kas ir ārpus Izpildītāja ietekmes un kontroles, tai skaitā Interneta zudumi trešo personu vainas dēļ, kurus Izpildītājs nav varējis novērst.
    2.3. Izpildītājs nodrošina pēdējo 7 dienu datu dublēšanu. Servera diska bojājuma gadījumā Izpildītājs garantē, ka dati tiks atjaunoti un nebūs vecāki par nedēļu pirms bojājuma iestāšanās.
    2.4. Izpildītājs novērš Pakalpojuma pārtraukumu, ja tas noticis Izpildītāja pārziņā esošajā tīklā vai aparatūrā.
    2.5. Savu iespēju robežās Izpildītājs nodrošina datubāzu un programmatūras aizsardzību pret nelegālu kopēšanu.
    2.6. Izpildītājs ievēro Pasūtītāja abonēto Pakalpojumu, tai skaitā e-pastu un Interneta lapu satura konfidencialitāti.

Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    2.7. Pasūtītājs apzinās un piekrīt, ka Pakalpojuma un ar to saistīto iespēju izmantošana ir Pasūtītāja brīva izvēle un paša atbildība. Pasūtītājs ir atbildīgs par informāciju, kuru viņš izplata un publicē Interneta tīklā, un par jebkuru rīcību, ko viņš veic saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu Līguma darbības laikā. Pasūtītājs apņemas izmantot savu kontu uz Izpildītāja serveri tikai legālas informācijas izplatīšanai, ar savu tiešu vai netiešu rīcību neradot zaudējumus Izpildītājam vai citiem servera lietotājiem.
    2.8. Izpildītājam ir tiesības bloķēt Pasūtītājam piešķirto kontu un neatgriezt iemaksāto naudu, ja Pasūtītājs kavē maksājumus vai ir rīkojies kaitnieciski - sūtījis citiem Interneta lietotājiem lielā daudzumā elektroniskās vēstules, tā pārslogojot Izpildītāja serveri.
    2.9. Pasūtītājs ir atbildīgs par pieejas paroļu Pakalpojumiem saglabāšanu slepenībā un drošumu. Pasūtītājs ir atbildīgs par visām izmaiņām Pakalpojumos, ko tas veicis, izmantojot Pasūtītāja rīcībā esošās paroles.

3. MAKSA UN MAKSĀJUMU KĀRTĪBA. SODA NAUDA

    3.1.Pakalpojumu cenu un summu nosaka spēkā esošie Tarifi.
    3.2. Par pakalpojumu Pasūtītājs norēķinās piecu kalendāro dienu laikā par pašreizējo periodu, pamatojoties uz reģistrācijas datiem par Pasūtītāja datu apjomu uz servera, saskaņā ar attiecīgajā laika periodā spēkā esošajiem tarifiem un Izpildītāja piestādīto rēķinu.
    3.3. Izpildītājs informē Pasūtītāju par tarifu izmaiņām (ja tarifs tiek paaugstināts) vismaz 30 dienas pirms to stāšanās spēkā, nosūtot Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu.
    3.4. Reizi mēnesī Izpildītājs nosūta Pasūtītājam rēķinu par saskaņā ar Līgumu veicamajiem maksājumiem. Puses vienojas, ka abpusēji akceptēs rēķinus, kas sagatavoti
elektroniskā formātā, derīgi bez paraksta un nosūtīti uz Pasūtītāja norādīto e-pastu.
    3.5. Pasūtītājs veic maksājumu ar pārskaitījumu, pamatojoties uz rēķinu, un rēķinā norādītajā termiņā.
    3.6. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu, kad tas ienācis Izpildītāja norēķinu kontā un ja maksājumā norādīts apmaksātā rēķina numurs(i).
    3.7. Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja soda naudu 0.5% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
    3.8. Gadījumā, ja Izpildītāja vai tā sadarbības partneru vainas dēļ tiek pārtraukta Pakalpojuma sniegšana uz vairāk kā piecpadsmit (15) stundām, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt soda naudu 0,5% apmērā no mēneša maksas par katrām pilnām 24 stundām.
    3.9. Parāda saistības esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek segts tikai pēc soda naudas un iepriekšējo neveikto maksājumu segšanas.
    3.10. Līguma laušana neatbrīvo no rēķinu un/vai soda naudu apmaksas.

4. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN TERMIŅŠ

    4.1. Līgums stājas spēkā ar to dienu, kad Pasūtītāja domēns tiek reģistrēts uz Izpildītāja serveriem domēnu reģistrā.
    4.2. Gadījumā, kad Pasūtītājs ir saņēmis paziņojumu par tarifa izmaiņām un nevēlas turpināt Pakalpojuma saņemšanu, tas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās var vienpusēji izbeigt Līguma darbību, par to vismaz piecas (5) darba dienas iepriekš nosūtot attiecīgu paziņojumu Izpildītājam uz e-pastu info@itcg.lv.
    4.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līguma darbību, par to brīdinot Izpildītāju līdz apmaksātā perioda beigām, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Izpildītāja e-pastu info@itcg.lv, bet nesaņemot atpakaļ jau samaksāto summu.
    4.4. Izpildītājs var vienpusēji izbeigt Līguma darbību pirms Līguma termiņa beigām, par to vismaz divdesmit (20) darba dienas iepriekš, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Pasūtītāja e-pastu, bet atgriežot Pasūtītājam summu, kas samaksāta avansā par laiku, pēc līguma pārtraukšanas.

5. NEPĀRVARAMA VARA

Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Līdzējs nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Līdzējs nav vainojams. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē.

6. CITI NOTEIKUMI

    6.1. Jautājumos, kuri nav apskatīti Līgumā, Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvajiem aktiem.
    6.2. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izpildītājs:
SIA "IT Consulting Group"
Gaiļezera iela 15-4, Rīga, LV-1079, Latvija
Reģ. Nr.: 40203014005
Banka: Swedbank
Bankas konts: LV09HABA0551042239281
Telefons: +371 26478640
E-pasts: info@itcg.lv


Uzņēmuma pārstāvis: Andris Juris

Distances līgums ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta!

LR MK Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu"
http://likumi.lv/doc.php?id=62580


Patērētāju tiesību aizsardzības likums
http://likumi.lv/doc.php?id=23309


LR MK Noteikumi Nr. 631 "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu"
http://likumi.lv/doc.php?id=141276